Описание на проекта


Основна цел

Да се насърчи културата на демократично и гражданско образование в контекста на началното училищно обучение.

Цел1

Да се ​​подобри достъпът на учителите до демократично и гражданско образование

Цел2

Да се ​​повишат познанията на учителите за демократично и гражданско образование

Цел3

Да се предоставят на учителите инструменти и методи да насърчават и оценяват уменията на учениците в контекста на гражданското образование

Цел4

Да се насърчава развитието на ученическите компетенции в контекста на гражданското образование.

Цел5

Да се даде възможност на учениците да участват ефективно в обществения живот и процесите на вземане на решения, като изказват своето мнение

Цел6

Да се насърчи участието на ученици с мигрантски произход

Проектни дейнисти

4 Интелектуални продукта:

O1 CVS Обучителен курс за учители

O2 CVS Учебна програма за ученици

O3 CVS Мобилно приложение за учители

O4 CVS Училищно проучване

3 Три обучителни мобилности:

C1 Съвместно обучение на учители (Март 2019, Мездра, България)

C2 Съвместно обучение на учители (Септември 2019, Багерия, Италия )

C3 Краткосрочен обмен на група ученици (Май 2021, Берген, Норвегия)

6 Събития на местно ниво

E1-E5 Събития на местно ниво (Октомври 2020,във всяко училище)

E6 Международно събитие (Май 2021, Берген, Норвегия)


Отговорности на партньорите

Университети

Университет в Палермо – ИТАЛИЯ

 • Участва в разработването, тестването и внедряването на интелектуалните продукти О1-О4
 • Координира Комитет за управление на проекта
 • Координира дейностите свързани с О1
 • Домакин на среща М1

Университет в Берген- НОРВЕГИЯ

 • Участва в разработването, тестването и внедряването на интелектуалните продукти О1-О4
 • Координира Комитет за комуникации
 • Координира дейностите свързани с О2
 • Домакин на среща М6
 • Отговаря за събитие Е6

Университет в Съри – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 • Участва в разработването, тестването и внедряването на интелектуалните продукти О1-О4
 • Координира Проектната група
 • Координира дейностите свързани с О4

Училища

Училище „Иван Вазов“, Мездра, БЪЛГАРИЯ

 • Участва в разработването, тестването и внедряването на интелектуалните продукти О1-О4
 • Домакин на съвместното обучение на учители C1
 • Отговаря за събитие на местно ниво E1
 • Домакин на среща M2

Училище “Giuseppe Cirincione” – Багерия, ИТАЛИЯ

 • Участва в разработването, тестването и внедряването на интелектуалните продукти О1-О4
 • Домакин на съвместното обучение на учители C2
 • Отговаря за събитие на местно ниво E2
 • Домакин на среща M3

Училище “Slettebakken” – Берген, НОРВЕГИЯ

 • Участва в разработването, тестването и внедряването на интелектуалните продукти О1-О4
 • Домакин на краткосрочен обмен на група ученици С3
 • Отговаря за събитие на местно ниво E3

Училище “Nicolae Orghidan” – Брашов, РУМЪНИЯ

 • Участва в разработването, тестването и внедряването на интелектуалните продукти О1-О4
 • Координира дейностите свързани с eTwinning
 • Отговаря за събитие на местно ниво E4
 • Домакин на среща M4

Училище “Manuel Foguet” – Винарос, ИСПАНИЯ

 • Участва в разработването, тестването и внедряването на интелектуалните продукти О1-О4
 • Отговаря за събитие на местно ниво E5
 • Домакин на среща M5

ISI & RODAX Мениджмънт

Асоциация“Identità Sviluppo Integrazione” ONLUS – ИТАЛИЯ

 • Участва в разработването, тестването и внедряването на интелектуалните продукти О1-О4
 • Отговаря за изпълнението на обучителните дейности с учители (C1 & C2)
 • Подпомага учителите по време на внедряването на CVS учебната програма за учениците

RODAX Мениджмънт – РУМЪНИЯ

 • Участва в разработването, тестването и внедряването на интелектуалните продукти О1-О4
 • Отговаря за дейностите свързани с О3, разработване на ИТ инструменти
 • Разработва уебсайта на проекта

6 международни срещи

(всяка с продължителност 2 дни)

M1 – KOM

22 & 23 Ноември 2018
Палермо (Италия)
Университет в Палермо

M2

14 & 15 Март 2019
Мездра (България)
Училище Иван Вазов

M3

Септемвриr 2019
Багерия (Италия)
Училище Cirincione

M4

Април 2020
Брашов (Румъния)
Училище Orghidan

M5

Ноември 2020
Винарос (Испания)
Училище Foguet

M6

Май 2021
Берген (Норвегия)
Университет Берген

Международните срещи ще бъдат важен повод за партньорите на проекта да се срещат и да обсъждат дейностите по проекта, да оценяват постигнатите резултати, да анализират текущите доклади и да планират бъдещите действия, съобразно времевия план.

Обикновено те ще включват всички комитети по проекта: Комитет за управление на проекти (PMC), Проектна група (PG) и Комитет за комуникация (CC), въпреки че отделните лица могат да бъдат членове на повече от един комитет.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.